prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski

e-mail:   kathek@uni.lodz.pl
tel.   42 635 51 55

strona prof. Skodlarskiego na portalu ludzie.uni.lodz.pl

Ur. 13 marca 1947r w Bużyskach n/Bugiem.

Studia historyczne odbył w latach 1965-1970 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1975 Rada tego Wydziału nadała Mu stopień doktora na podstawie pracy: Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947-1949). W 1983 Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego nadała Mu stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: Polska w systemie współpracy ekonomicznej ONZ (1945-1980).

   1984    docent
   1990    profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego
   1994    tytuł naukowy profesora

Pracę w szkolnictwie wyższym rozpoczął w 1970, początkowo w Zakładzie Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Instytutu Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a od 1992 w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej. Przeszedł tu kolejne stopnie nauczyciela akademickiego: asystent do 1975, adiunkt do 1983, docent do 1989 i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego od 1990. Wraz z powstaniem samodzielnej Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej pełni funkcję pełnomocnika kierownika katedry ds. naukowych, a od roku 1995 Kierownika Zakładu Historii Gospodarczej. Od 1.X.2002 jest Kierownikiem Katedry Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej.

Pod jego kierunkiem napisano około stu prac magisterskich i cztery prace dyplomowe oraz dwie prace doktorskie.

Poza Uczelnią sprawuje funkcję konsultanta ds. Armii Krajowej w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz kierownika sekcji Ligi Narodów i ONZ w Komisji Badań nad Pokojem.

Specjalności naukowe: historia gospodarcza, historia międzynarodowych stosunków ekonomicznych.wybrane publikacje

Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 576.

Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza a ich oblicze moralne. t.II (Ziemie polskie pod zaborami. Od Stanisława Staszica do Franciszka Stefczyka), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Franciszek Stefczyk (1861-1924). Pionier spółdzielczości kredytowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza a ich oblicze moralne. t.I (Polska szlachecka. Od Kazimierza Wielkiego do Stanisława Poniatowskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 253. [redakcja naukowa]

Nowe spojrzenie na poglądy i działalność Stanisława Staszica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Poglądy i działalność publiczna Stanisława Staszica a jego oblicze moralne, [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2007, t. 10, nr 1, s. 77-93.

Rokowania polsko-czechosłowackie w 1947 r., [w:] „Acta Oeconomica Pragensia” red. doc. PhDr. Frantisek Stellner, Praha 2007, rocnik 15, 7 / 2007, s. 352-366.

Ziemia skierniewicka w latach okupacji niemieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 121.

Econimic Reforms of Bona Sforza In Lithuania [w:] „Respectus Philologicus” red. Vktorija Makarova, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Humanistyczny, Wilno-Kielce 2007, nr 12 (17), s. 28-33.

Przełomy polityczne w Polsce Ludowej a rozwój ruchu ludowego i związkowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 109.

Z historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Wiesława Piątkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, ss. 224. [redakcja naukowa]

(współautor: Rafał Matera) Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, WN PWN, Warszawa 2005, ss. 390.

Zarys historii gospodarczej Polski, WN PWN, Warszawa 2005, ss. 578.

Polska w systemie współpracy ekonomicznej ONZ (1945-1980), (1983).

Epilog układu Sikorski-Benesz,(1988).

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Polski w latach 1945-1955, (1990).-->