Witamy na stronie internetowej
Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej!

Pracami Katedry od 2016 roku kieruje prof. dr hab. Rafał Matera.
Od 2013 roku Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej wchodzi w skład Instytutu Ekonomii UŁ.

Główne obszary badawcze:

 •    historia gospodarcza
 •    metodologia nauk ekonomicznych
 •    główne nurty teorii ekonomii
 •    relacje pomiędzy teorią ekonomii a życiem politycznym
 •    aspekty instytucjonalne życia gospodarczegoAktualności

Szanowni Państwo,
Przed kilkoma dniami ukazała się monografia dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej "Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą".

Fragment do pobrania

  

Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Dodane przez Administrator, 15 października 2018

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować o ukazaniu się monografii "Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich" zredagowanej przez dra Kamila Kowalskiego, prof. Rafała Materę oraz dra Andrzeja Pieczewskiego.
Monografia została zadedykowana profesorowi Januszowi Skodlarskiemu, wieloletniemu kierownikowi naszej Katedry.

Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w roku 2016 w Drohiczynie.

  
Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich, red. K. Kowalski, R. Matera, A. Pieczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Dodane przez Administrator, 10 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Egzaminy poprawkowe z Historii Myśli Ekonomicznej odbędą się 15 lutego 2017 r. w sali D311.
Egzamin dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się o godzinie 16:00.
Egzamin dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się o godzinie 18:30.
Forma (ale nie treść!) egzaminu będzie taka sama, jak egzaminu, który pisaliście Państwo w pierwszym terminie.


Dodane przez Administrator, 10 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Forum Myśli Instytucjonalnej "Wokół Metody. Jak badać instytucje?",
które dzięki uprzejmości nowo wybranych Władz Naszego Wydziału mamy możliwość zorganizować w Łodzi w poniedziałek, 7 listopada 2016 r.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 października 2016 r. na adres poczty elektronicznej dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej: jdzionek@uni.lodz.pl.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia zamieszczonych jest na stronie Seminarium Forum MI 2016.
Ulotka informacyjna do pobrania.


Dodane przez Administrator, 16 lipca 2016

Szanowni Państwo,
Wszystkich uczestników i osoby zainteresowane udziałem w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich” informujemy, że wstępny program tego wydarzenia dostępny jest pod tym linkiem: program konferencji w Drohiczynie 2016


Dodane przez Administrator, 10 lipca 2016

Szanowni Państwo,
Z radością i dumą informujemy, że 18 kwietnia 2016 r. kolegium elektorów Naszego Wydziału dokonało wyboru nowego Dziekana. W najbliższych czterach latach Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu będzie przewodził prof. UŁ dr hab. Rafał Matera, pracownik naszej Katedry.

http://rafalmatera.pl/

Dodane przez Administrator, 25 kwietnia 2016

Dodatkowe zajęcia z konwersatorium z ekonomii w języku angielskim prowadzonego przez dr Joannę Dzionek-Kozłowską odbędą się w środy: 26 kwietnia, 11 maja oraz 25 maja od 9:45 do 11:20.


Dodane przez Administrator, 25 kwietnia 2016

W dniach 11-19 kwietnia konsultacje i zajęcia dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej są odwołane z uwagi na wyjazd Pani Doktor na konferencję naukową.


Dodane przez Administrator, 6 kwietnia 2016

Materiały do wykładów z Instytucji Gospodarki Rynkowej prowadzonych przez dra Andrzeja Pieczewskiego zostały zamieszczone w zakładce 'dydaktyka'.
Link do strony przedmiotu


Dodane przez Administrator, 18 grudnia 2015

Szanowni Państwo!
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich”. Chcielibyśmy, aby spotkanie to stało się okazją do dyskusji na temat roli i wpływu religii oraz kościołów na procesy gospodarcze zachodzące na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych tą tematyką do debaty. Poniżej szczegóły.
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
Kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ


Temat konferencji: Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich
Termin konferencji: 29 i 30 września 2016 r.
Miejsce konferencji: Drohiczyn nad Bugiem
Hotel Drohicki, 17-312 Drohiczyn, Zajęczniki 117
Opłata konferencyjna: 500 zł
Opłata obejmuje nocleg i wyżywienie oraz koszty publikacji tekstu w pracy zbiorowej.
Uwaga! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do publikacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń i tematów referatów: do 30 kwietnia 2016 r.
Opłata konferencyjna: 500 zł
Opłatę konferencyjną prosimy wysłać na konto bankowe Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego nr: 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436 z dopiskiem: KONFERENCJA ROLA KOSCIOLOW 2016
Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: do 30 czerwca 2016 r.
UWAGA! Szczegółowy program wystąpień na konferencji podamy w czerwcu 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: andrzej.pieczewski@uni.lodz.pl

Dodane przez Administrator, 3 listopada 2015

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że przed kilku dniami ukazała się angielskojęzyczna monografia "Ethics in Econonomic Thought. Selected Issues and Various Perspectives" autorstwa dwojga pracowników naszej Katedry, dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej i prof. Rafała Matery.
Książka stanowi ukoronowanie prowadzonych przez autorów blisko piętnastoletnich studiów poświęconych zagadnieniom etycznym w myśli ekonomicznej.

  
Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives, Lodz University Press & Jagiellonian Univesity Press, Łódź-Kraków 2015.
Distribution outside Poland by Columbia University Press

Fragment monografii do pobrania

Dodane przez Administrator, 19 sierpnia 2015

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału we współorganizowanej przez naszą Katedrę międzynarodowej konferencji 'Ethics in Economic Life', która odbędzie się 7-8 maja w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Program konferencji do pobrania


  

Dodane przez Administrator, 27 kwietnia 2015

Jutrzejsze konsultacje dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej są przełożone na środę, 11 marca i odbędą się w godzinach 13:00-14:00.


Dodane przez Administrator, 9 marca 2015

Uprzejmie informujemy, że kolejna cykliczna konferencja, organizowana przez Katedrę Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ poświęcona będzie roli kościołów, wyznań i religii w kształtowaniu życia gospodarczego na ziemiach polskich. Pragniemy uwzględnić wszystkie ważniejsze wyznania występujące w Polsce od średniowiecza do czasów najnowszych.
Pod rozwagę przyszłych Autorów podajemy następujący zarys problematyki:

 • - źródła aktywności gospodarczej wypływające z poszczególnych religii,
 • - polityka państwa i hierarchii kościelnej wobec działalności gospodarczej kościołów i zakonów,
 • - wkład polskiej reformacji w życie ekonomiczne kraju,
 • - działalność gospodarcza jako podstawa egzystencji materialnej zakonów,
 • - wybitni księża jako reformatorzy i ekonomiści,
 • - wydawnictwa, czasopisma i propagatorzy problematyki gospodarczej związanej z działalnością kościołów i zakonów.
Zorganizowanie konferencji planujemy na wrzesień 2016 r. Zrecenzowane prace zostaną opublikowane. Szczegóły dotyczące terminu i lokalizacji przekażemy Państwu wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski


Dodane przez Administrator, 20 lutego 2015

Mamy przyjemność poinformować, że 16 lutego Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ podjęła decyzję o nadaniu stopia doktora nauk ekonomicznych panu mgrowi Piotrowi  Gabrielczakowi. W okresie studiów doktoranckich dr Gabrielczak pozostawał pod opieką naukową naszej Katedry, zaś począwszy od bieżącego roku akademickiego jest pracownikiem Katedry Makroekonomii.
Podstawą do tej decyzji była obroniona w pięknym stylu dysertacja doktorska pt. Zarażenie jako przypadek transmisji koniunktury gospodarczej. Praca została przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. Rafała Matery.


Dodane przez Administrator, 16 lutego 2015

W okresie sesji poprawkowej konsultacje dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej odbędą się w środę, 11 lutego w godzinach 13:00-16:00.


Dodane przez Administrator, 26 stycznia 2015

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału we współorganizowanej przez naszą Katedrę kolejnej edycji Konferencji naukowej "ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM".
Tegoroczna, XIX Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 w dniach 7-8 maja 2015r.

Prof. Janusz Skodlarski

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2015r. na adres etykawgospodarce@uni.lodz.pl
Formularz zgłoszenia
Dodatkowe informacje

Dodane przez Administrator, 12 stycznia 2015

Mamy przyjemność poinformować, iż ukazał się kolejny numer czasopisma "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" (vol. 17, nr 4).
Pełnotekstowe wersje wszsystkich artykułów dostępne są na stronie czasopisma www.annalesonline.uni.lodz.pl.
Annales. Etyka w życiu gospodarczym vol. 17, nr 4

Dodane przez Administrator, 10 stycznia 2015

Egzamin PISEMNY z GŁÓWNYCH NURTÓW EKONOMII dla 1 roku Finansów i Rachunkowości USM, studia stacjonarne, odbędzie się 26 stycznia 2015 roku w auli T1 o godzinie:

 • 14:00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K
 • 15:00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Ż

Istnieje również możliwość podejścia do egzaminu w formie ustnej w teminach 20 i 21 stycznia 2015r. Zapisu na egzamin ustny można dokonać via email przesyłając zgłoszenie na adres jdzionek@uni.lodz.pl do 7 stycznia 2015r. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę!).


Dodane przez Administrator, 11 grudnia 2014

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" (vol. 17, nr 3).

Pełnotekstowe wersje artykułów dostępne są na stronie czasopisma www.annalesonline.uni.lodz.pl.
Annales. Etyka w życiu gospodarczym vol. 17, nr 3

Dodane przez Administrator, 2 listopada 2014

Mamy przyjemność poinformować, że w czerwcu ukazała się monografia pracownika naszej Katedry, dra Kamila Kowalskiego, poświęcona ocenie ekonomicznych i politycznych uwarunkowań realizacji Planu Marshalla.

Plan Marshalla: uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Spis treści

Dodane przez Administrator, 3 września 2014

Tradycje rozwoju ekonomii w łódzkim ośrodku naukowym sięgają lat 20. minionego stulecia. Dziewięćdziesiąt lat temu utworzono w Łodzi Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Ekonomicznych – pierwszą w Łodzi uczelnię ekonomiczną, która obok łódzkiego oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz Instytutu Nauczycielskiego stworzyła fundament dla powołanego po zakończeniu II wojny światowej Uniwersytetu Łódzkiego. Pragnąć upamiętnić tę rocznicę wspólnie z Katedrą Metod Statystycznych podjęliśmy się organizacji ogólnopolskiej konferencji "90 LAT ŁÓDZKIEJ EKONOMII".

Konferencja odbędzie się 29-30 września 2014r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu!

Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2014r.
(formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej konferencji).


Dodane przez Administrator, 10 lipca 2014

Zapraszamy do lektury drugiego numeru tegoroczny tomu czasopisma "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" (vol. 17, nr 2).

Pełnotekstowe wersje wszystkich artykułów dostępne są na stronie czasopisma www.annalesonline.uni.lodz.pl.
Annales. Etyka w życiu gospodarczym vol. 17, nr 2

Dodane przez Administrator, 1 czerwca 2014

W dniach 19-20 maja 2014 konsultacje wszystkich pracowników Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej są odwołane w związku ze współorganizoawniem przez naszą jednostkę XVIII Ogólnopolskiej Konferencji "Etyka w życiu gospodarczym".
Serdecznie zapraszamy państwa do udziału w tym wydarzeniu!

Szczegołowy program konferencji
XVIII Ogólnopolska Konferencja

Dodane przez Administrator, 18 maja 2014

Mamy przyjemność poinformować, iż ukazał się pierwszy tegoroczny numer czasopisma "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" (vol. 17, nr 1).
Pełnotekstowe wersje wszsystkich artykułów dostępne są na stronie czasopisma www.annalesonline.uni.lodz.pl.
Annales. Etyka w życiu gospodarczym vol. 17, nr 1

Dodane przez Administrator, 28 marca 2014

Zachęcamy do obejrzenia zapisu ze spotania zorganizowanego przez Klub Polska 2025+ działający przy Związku Banków Polskich pt. "Ekonomia dobra i zła. Idea społecznej gospodarki rynkowej w Polsce". Gośćmi spotkania byli prof. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wiceprezes Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski oraz dr Joanna Dzionek-Kozłowska, pracownik naszej Katedry.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Klubu Polska 2025+.
Retransmisja spotkania na Bankier.tv.

Dodane przez Administrator, 6 marca 2014

W związku z wyjazdem służbowym przyszłotygodniowe konsultacje Prof. Rafała Matery nie odbędą się. Najbliższy termin konsultacji Pana Profesora to 11 marca 2014.

Dodane przez Administrator, 27 lutego 2014

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2013/2014:

prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski   wtorki 12:00-13:30
dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ   wtorki 9:00-10:30
dr hab. Włodzimierz Puliński, prof. UŁ   poniedziałki 17:00-18:00 w pierwszej poł. semestru
     poniedziałki 18:00-18:30, wtorki 17:30-18:30 w drugiej poł. semestru
dr Joanna Dzionek-Kozłowska   poniedziałki 15:00-16:30
mgr Piotr Gabrielczak   poniedziałki 18:30-20:00
dr inż. Marcin Kalinowski   wtorki 11:30-13:00
dr Kamil Kowalski   piątki 8:45-9:45, 11:20-11:50
dr Andrzej Pieczewski   wtorki 18:00-19:30

Dodane przez Administrator, 16 lutego 2014

Egzamin poprawkowy z historii gospodarczej dla studentów I roku Ekonomii, Rynku kapitałowego, Ekobiznesu oraz Ekonomii sektora publicznego odbędzie się 11 lutego w sali D305 o godzinie 15:00.

Dodane przez Administrator, 27 stycznia 2014

Informacje dotyczące terminów egzaminów poprawkowych z historii gospodarczej prowadzonych przez Pana Profesora Janusza Skodlarskiego będą zamieszczone na stronie interenetowej w drugim tygodniu sesji egzaminacyjnej (27.01-02.02).

Dodane przez Administrator, 23 stycznia 2014

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału we współorganizowanej przez naszą Katedrę kolejnej edycji ogólnopolskiej Konferencji naukowej "ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM".
Tegoroczna, XVIII Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 w dniach 19-20 maja 2014r.

Prof. Janusz Skodlarski

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2014 na adres etykawgospodarce@uni.lodz.pl
Formularz zgłoszenia
Dodatkowe informacje

Dodane przez Administrator, 15 stycznia 2014

W styczniu konsultacje dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej będą się odbywać w poniedziałki od 11:30 do 13:00 (jak dotychczas) oraz dodatkowo - w piątki również od 11:30 do 13:00.

Dodane przez Administrator, 2 stycznia 2014


Szanowni Państwo,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia spędzenia tego szczególnego czasu w atmosferze pełnej ciepła, spokoju i radości. Niech Nowy, 2014 rok, obfituje w chwile równie miłe, jak te, spędzone przy wigilijnym stole.

Pracownicy Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ

Dodane przez Administrator, 20 grudnia 2013

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że periodyki naukowe redagowane przez pracowników naszej Katedry uzyskały pozytywną ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z opublikowanym dziś komunikatem MNiSW czasopismo "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" zostało ocenione na 5, zaś "Ekonomia Międzynarodowa" na 4 punkty.

Zapraszamy do składania artykułów do przyszłorocznych tomów obu czasopism!

"Annales. Etyka w życiu gospodarczym": etykawgospodarce@uni.lodz.pl
"Ekonomia Międzynarodowa": pgabrielczak@uni.lodz.pl

Dodane przez Administrator, 17 grudnia 2013


Ze względu na wyjazd w ramach programu ERASMUS najbliższe konsultacje prof. Rafała Matery odbędą się w dniach 16 grudnia (15.00-16.30) i 17 grudnia (8.30-9.30, 15-16).

Dodane przez Administrator, 5 grudnia 2013


Materiały (konspekty, prezentacje, przykładowy test) do wykładu ze współczesnych systemów politycznych prowadzonego przez dr Dzionek-Kozłowską zostały zamieszczone na stronie przedmiotu.

Dodane przez Administrator, 4 grudnia 2013


W najbliższym tygodniu konsultacje prof. Rafała Matery będą miały miejsce w poniedziałek (02.12) od 14:30 do 16:30 oraz we wtorek (03.12) od 8:30 do 9:30.

Dodane przez Administrator, 1 grudnia 2013


W najbliższym tygodniu, 18-24 listopada 2013r. wykłady, seminaria i konsultacje dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej zostają odwołane.

Dodane przez Administrator, 15 listopada 2013


Konsultacje dra inż. Marcina Kalinowskiego w semestrze zimowym 2013/2014 będą się odbywać we wtorki od 9:30 do 11:30.

Dodane przez Administrator, 22 października 2013


Wykład dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej ze Współczesnych systemów politycznych z 11 listopada 2013 (dzień wolny) odbędzie się 9 grudnia o 16:45-18:15 w sali E13.

Wykład z Historii Myśli Ekonomicznej z 1 listopada 2013 (dzień wolny) odbędzie się w poniedziałek 4 listopada16:45-18:15 w sali E13.

Dodane przez Administrator, 22 października 2013


Materiały do wykładu z Historii Gospodarczej prowadzonego przez dra Andrzeja Pieczewskiego zostały zamieszone na stronie przedmiotu.

Dodane przez Administrator, 12 października 2013


W najbliższym tygodniu konsultacje dr Dzionek-Kozłowskiej odbędą się w piątek, 18 października od 11:30 do 13:00.

Dodane przez Joanna Dzionek-Kozłowska, 12 października 2013

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2013/2014:

prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski   wtorki 12:00-13:30
dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ   wtorki 8:30-9:30, 15:00-16:00
dr hab. Włodzimierz Puliński, prof. UŁ   wtorki 16:40-18:10
dr Joanna Dzionek-Kozłowska   poniedziałki 11:30-13:00
dr inż. Marcin Kalinowski   wtorki 9:30-11:30
dr Kamil Kowalski   środy 16:00-17:30
dr Andrzej Pieczewski   środy 16:00-17:30

Dodane przez Administrator, 4 października 2013Seminaria prowadzone przez dr Joannę Dzionek-Kozłowską będą się odbywać w poniedziałki w pokoju A416.
Seminarium magisterskie: od 9:45 do 11:15,
Seminarium licencjackie: od 13:15 do 14:45.
Na spotkanie informacyjne zapraszam 7 października.

Dodane przez Joanna Dzionek-Kozłowska, 4 października 2013


Adres:

ul. Rewolucji 1905r. nr 41
90-214 Łódź

Sekretariat:

pokój A423, A424
pon.-pt. 7:40-15:40
tel. +48 42 635 51 58
fax +48 42 635 53 08
email: kathek@uni.lodz.plXXI Konferencja Naukowa
"Etyka w życiu gospodarczym"Czasopismo naukowe:

 • Annales. Etyka w życiu gospodarczym


Linki: